Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s finančnou podporou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravilo konferenciu Múzeum pre všetkých. Návštevy výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a ďalších kultúrnych inštitúcií a kultúrnych podujatí sú pre všetky znevýhodnené skupiny obyvateľstva dôležitým prostriedkom účasti na kultúrnom živote spoločnosti. Konferencia má byť prostriedkom pre poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb, čo má napomôcť pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách.

Program konferencie na stiahnutie (.PDF)